Política de Privacitat


1. - POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DE FORMULARIS

1.1. Tractament de dades i finalitats del fitxer.

1.1.1 El titular del lloc web és la societat espanyola, MUR CORTINA MODULAR GROUP, SL, amb domicili a Avda Corts Catalanes, 9-11, 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 41311, Foli 81, Full. B-380.713 i NIF B65131021 (en endavant, "MCM GROUP").

Sense perjudici del previst en l'indicat en cada un dels formularis del web, quan el remitent de la informació (en endavant, "l'Usuari") faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant directament al titular del web al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que en els mateixos s'indiquin. El titular del web incorporarà les dades facilitades per l'Usuari en un fitxer titularitat del mateix degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades.

1.1.2 La transmissió i / o cessió a MCM GROUP de les dades personals sol · licitades pot tenir caràcter obligatori o discrecional. Així, en el formulari de registre s'especificarà en cada una de les dades personals sol · licitades, el caràcter obligatori o discrecional dels mateixos, distingint els camps obligatoris en negreta.

 

1.2. Responsable del fitxer de dades i confidencialitat.

MCM GROUP com a responsable del fitxer, es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

1.3. Exactitud de les dades.

L'usuari és responsable de la veracitat de les seves dades personals, garantint que són correctes i exactes, així com que han estat introduïts pel propi titular de les dades o per persona autoritzada per aquest.

Conseqüentment, MCM GROUP no serà responsable de la possible inexactitud de les dades personals dels Usuaris.

 

1.4. Drets de l'Usuari.

 

L'usuari o el seu representant podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel · lació o oposició, mitjançant sol · licitud escrita i signada dirigida a MUR CORTINA MODULAR GROUP, SL, amb domicili a Avda Corts Catalanes, 9-11, 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) amb la referència "Llei de Protecció de dades" o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a web@mcmgroup.es incloent en ambdós casos còpia del DNI, o document identificatiu equivalent, del titular de les dades.

2.-POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DECOOKIES

Aquesta web utilitza cookies. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten conèixer la següent informació:

a) La data i l'hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la nostra web.
b) El disseny de continguts que l'usuari va escollir en la seva primera vista a la nostra web.
c) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.
d) L'identificador encriptat de l'usuari a la nostra base de dades.
e) El login de l'usuari.
f) La data del servidor i la data local del client.


L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.